Organizace a průběh zápisu k  povinné  školní  docházce      

 • Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se koná ve staré budově základní školy, Jakubské nám. 106

Kritéria pro přijímání žáků

 • K zápisu se dostaví děti narozené v roce 2013, v  období  od  1. 1.  do  31. 8. 2014 a děti po odkladu povinné školní docházky.

 • Na základě zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena následující kritéria k přijetí  základnímu vzdělávání:

 1. V souladu s ustanovením § 36 zákona  561 / 2004 Sb., budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové obci.

 2. Dále děti, jejichž sourozenec je již žákem školy.

 3. Děti s trvalým pobytem mimo spádovou obec.

 • Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. Ve školním  roce  2019/20 se otevírají dvě paralelní třídy (1. A, 1. B).  

 • Kapacita jedné třídy prvního ročníku je 30 žáků.

 Průběh zápisu k povinné školní docházce

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný  zástupce  náležitosti,  kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)

 • datum narození

 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (základní škola)

 • jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte

 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

 • telefonní spojení na zákonného zástupce či e-mailovou adresa

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte

 • rodný list dítěte

Podmínky udělení odkladu školní docházky

   V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době konání zápisu, nejpozději však do 30. dubna, podat písemnou žádost o odklad školní docházky u ředitele školy.

   O odklad školní docházky dítěte může zákonný zástupce požádat i z jiných, sobě vlastních důvodů.

Náležitosti odkladu povinné školní docházky

 • písemná žádost zákonných zástupců

 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 • doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

   Doporučujeme rodičům řešit posouzení školní zralosti dítěte také ve spolupráci s mateřskou školou. V případě, že zvažujete možnost odkladu povinné školní docházky, je nutné včas si zajistit termín vyšetření ve školském poradenském zařízení  (PPP)  a  to  ještě v době před zápisem k povinné školné docházce (do dubna).

 • Veškeré tiskopisy najdete na webových stránkách naší školy, obdržíte u zápisu, případně v mateřské škole

 Ředitel školy rozhoduje (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona.

Žadatel obdrží u zápisu k povinné školní docházce registrační číslo (uvedené v brožurce pro budoucí prvňáčky), pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce bude zveřejněno způsobem v místě obvyklým:

 • na internetových stránkách školy

 • zveřejněním seznamu registračních čísel na dveřích v hlavní budově školy (nová škola)

 • rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude vydáno pouze na vyžádání zákon. zástupce

 

Dokumenty

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník k zápisu do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

Informace k zápisu

Desatero pro rodiče k zápisu