Organizace a průběh zápisu k  povinné  školní  docházce   

 • Zápis do 1. tříd probíhá v termínu od 8. dubna do 29. dubna 2021. Zápis bude probíhat bez přítomnosti žáků ve škole. 

Kritéria pro přijímání žáků

 • Zápis se týká dětí narozených v roce 2014, v  období  od  1. 1.  do  31. 8. 2015 a děti po odkladu povinné školní docházky.

 1. V souladu s ustanovením § 36 zákona  561 / 2004 Sb., budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové obci.

 2. Dále děti, jejichž sourozenec je již žákem školy.

 3. Děti s trvalým pobytem mimo spádovou obec.

 • Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. Ve školním  roce  2021/22 se otevírají dvě paralelní třídy (1. A, 1. B). Kapacita jedné třídy prvního ročníku je 30 žáků.

Podání žádosti

Bude podáváno přes aplikaci Bakaláři – online zápisy.

Aplikace je zde

Informace pečlivě vyplňte (kontakty), následně podepište. Žádost pošlete na adresu školy, případně odevzdejte do schránky u vchodu do školní jídelny (schránka bude označena). Nezapomeňte přiložit kopii rodného listu svého dítěte. Pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, můžete poslat elektronicky. Žádost musí být ve škole nejpozději 30. dubna 2021.

Nápověda

YouTube video

Podmínky udělení odkladu školní docházky

   V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době konání zápisu, nejpozději však do 29. dubna 2021, podat žádost přes aplikaci Bakaláři a následně podepsanou doručit do školy.

Náležitosti odkladu povinné školní docházky

 • žádost zákonných zástupců přes aplikaci Bakaláři

 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 • doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

Vzhledem  k aktuální situaci můžete potvrzení z poradny či od dětského lékaře doložit později (nejpozději do 31. srpna 2021).

Žadateli bude aplikací přiděleno registrační číslo , pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce bude zveřejněno způsobem v místě obvyklým:

 • na internetových stránkách školy

 • zveřejněním seznamu registračních čísel na dveřích v hlavní budově školy (nová škola)

 • rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude vydáno pouze na vyžádání zákon. zástupce

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění bude na začátku května.

Dokumenty

Desatero pro rodiče k zápisu