Organizace a průběh zápisu k  povinné  školní  docházce   

 • Zápis do 1. tříd probíhá v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020. Zápis bude probíhat bez přítomnosti žáků ve škole. 

Kritéria pro přijímání žáků

 • Zápis se týká dětí narozených v roce 2013, v  období  od  1. 1.  do  31. 8. 2014 a děti po odkladu povinné školní docházky.

 1. V souladu s ustanovením § 36 zákona  561 / 2004 Sb., budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové obci.

 2. Dále děti, jejichž sourozenec je již žákem školy.

 3. Děti s trvalým pobytem mimo spádovou obec.

 • Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. Ve školním  roce  2020/21 se otevírají dvě paralelní třídy (1. A, 1. B). Kapacita jedné třídy prvního ročníku je 30 žáků.

Podání žádosti

Bude podáváno přes aplikaci Bakaláři – online zápisy.

Aplikace je zde

Informace pečlivě vyplňte (kontakty), následně podepište. Žádost pošlete na adresu školy, případně odevzdejte do schránky u vchodu do jídelny. Pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, můžete poslat elektronicky. Žádost musí být ve škole nejpozději 30. dubna 2020.

Nápověda

YouTube video

Podmínky udělení odkladu školní docházky

   V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době konání zápisu, nejpozději však do 30. dubna, podat písemnou žádost o odklad školní docházky u ředitele školy.

Náležitosti odkladu povinné školní docházky

 • žádost zákonných zástupců přes aplikaci Bakaláři

 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 • doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

Vzhledem  k aktuální situaci můžete potvrzení z poradny či od dětského lékaře doložit později (nejpozději do 31. srpna 2020).

Žadateli bude zasláno registrační číslo , pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce bude zveřejněno způsobem v místě obvyklým:

 • na internetových stránkách školy

 • zveřejněním seznamu registračních čísel na dveřích v hlavní budově školy (nová škola)

 • rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude vydáno pouze na vyžádání zákon. zástupce

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění bude na začátku května.

Dokumenty

Desatero pro rodiče k zápisu