Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 3. května 2021 do 12. května 2021, a to bez přítomnosti dětí.

 

Podání žádosti

K zápisu vašeho dítěte je nutné odevzdat:

  1. Žádost o přijetí do Mateřské školy – ke stažení

  2. Přihláška do Mateřské školy – ke stažení

  3. Potvrzení lékaře o řádném očkování – ke stažení

  4. Kopie rodného listu dítěte

 

Způsob podání žádosti

1. Datovou schránkou školy

2. Emailem s elektronickým podpisem na materskaskola@skolakostelec.cz

3. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, Sportovní 850, 798 41

4. Osobním podáním v budově s MŠ po předchozí telefonické rezervaci času –

telefon 733 115 370

5. Odevzdáním do označené schránky na budově ZŠ (u vstupu do jídelny)

 

 

Kritéria pro přijetí do mateřské školy z důvodu schválené kapacity MŠ  

 

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu MŠ  a které dosáhnou k 31. 8. pěti let a starší (novela ŠZ č. 178/2016 Sb., §34, odst. 1)

  2. Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do MŠ (novela ŠZ č. 178/2016 Sb., §34, odst. 3), mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu MŠ a k 31. 8. dosáhnou tří let.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritérií 1., 2., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel z kritérií, uvedených v tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2021.

Povinné předškolní vzdělávání – rok před zahájením školní docházky
5 let
20
Trvalý pobyt dítěte

 

 

Trvalý pobyt v obci a ve smluvní obci
 
Občan EU s hlášeným místem pobytu na území obce*
 
Ostatní obce
20
 
 
20
 
0
Věk dítěte
4 roky
3 roky
2 roky
15
10
  5
Sourozenci v MŠ a v ZŠ
Sourozenec v MŠ
Sourozenec v ZŠ
15
10
Individuální situace dítěte
Sociální potřebnost dítěte**
Celodenní provoz
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami
20
15
 
20
Opakovaná žádost
  1. žádosti nebylo vyhověno
  5

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské uniemi občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu n území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
** Ředitel může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitel žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte a doložena písemným potvrzením zaměstnavatele.
Počet přijatých dětí podléhá počtu dětí odcházejících do ZŠ.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vstupu do MŠ a na webových stránkách. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na poslední týden v měsíci květnu. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která vám budou zaslány na váš email.  O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole.  Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.